Coilover springs 2,25(58.8mm id)

Предложения за изгодни покупки на едро

Модератор: Форум модератори

Coilover springs 2,25(58.8mm id)

Мнениеот VGZ » 09 Яну 2006, 23:40

http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... =FLK4S0150
åòî ãî ëèíêà öåíàòà íà ïàð÷å å îò îêîëî 42 ëâ íàãîðå çàâèñè îò äúëæèíàòà è ðåéòà ..ñðåäíî êúì 60 ëåâà ïàð÷åòî áåç äîñòàâêà ...
âñå ïàê àêî èìà â Áà îò êúäå äà ñå ïîðú÷àò ñúùî å âàðèàíò ..íå çíàì êîëêî ñòðóâà êîìïëåêò ïðóæèíè ïî ïðèíöèï çà äà ñðàâíèì òàç öåíà âèñîêà ëè ùå äîéäå ñ äîñòàâêàòà :roll: àìà êàòî íÿìà èçáîð...


Ï.Ñ íÿêîé àêî ñå ÷óäè êâè ñà òåçè ïðóæèíè
Изображение
íà òóðáîäåëòà ùå ìó ñå âèäè ñúìíèòåëíî ïîçíàòî 8)
"îò êàêòî ìúæåòå ñâàëèõà ìå÷îâåòå îò êðúñòà ñè, ñâåòà èçïåäåðàñòÿ! "
"There are no easy answers to complex problems"
"All you know is all you are"
Аватар
VGZ
 
Мнения: 881
Регистриран на: 08 Яну 2006, 23:55

Назад към Колективни покупки

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron